Enter your keyword

Tags: ประวัติศาสตร์

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี ชื่อมาจากในภาษาตุรกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี

อิสตันบูล เมืองที่รวมเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่คนไทยนิยมมาเที่ยวตุรกีต่างแวะเวียนเป็นอีกหนึ่งทริปต่างประเทศที่น่าจดจำ อิสตันบูลเดิมชื่อคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ถูกแบ่งออกจากกันด้วยช่องแคบบอสพอรัส ของทะเลมาร์มาราและช่องแคบดาร์ดาแนลส์