Enter your keyword

FAQ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

 • อูดาชี คืออะไร

  “อูดาชี” เริ่มต้นจากความหลงไหลและแรงบันดาลใจในการเดินทางค้นหาความเก่าแก่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย จนค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้มีเสน่ห์อันลึกลับที่ชวนให้หลงไหล

  “อูดาชี” ก่อตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก ความเข้าใจ

  “อูดาชี” จึงพร้อมเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปริศนาและทลายมายาคติทุกประการเพื่อเข้าถึงความเป็นรัสเซียอย่างแท้จริง

 • ความน่าเชื่อของอูดาชี

  ลูกค้าสามารถมั่นใจในการเดินทางกับบริษัท อูดาชี จำกัด ได้อย่างไร้กังวลเนื่องจากบริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

  • กระพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที่ 0105556028914
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/07277
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 เลขที่ 0105556028914
  • เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ
 • บริษัท อูดาชี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

  บริษัท อูดาชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวประเทศรัสเซียอย่างลึกซึ้งด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

  ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียมานานกว่า 10 ปีตั้งแต่เรียนจนทำงานในปัจจุบัน และยังรวบรวมบุคคลากรผู้มีความสามารถเกี่ยวกับรัสเซียรอบด้าน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เดินทางไปรัสเซียแบบเจาะลึก ซึ่งมีบริการทั้งในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัว รวมถึงออกแบบการเดินทางในรูปแบบที่คุณกำหนดได้เอง

 • บริการการท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัวแตกต่างกันอย่างไร?

  บริการของอูดาชี ได้จัดสรรออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์และทัวร์แบบกรุ๊ปส่วนตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างในส่วนของจำนวนผู้เดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง

  • บริการแบบกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
  • บริการแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  เดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเองเพื่อพบกับผู้นำเที่ยวคนไทยที่สนามบินปลายทาง

  รายละเอียด

  Group Tour

  Private Tour

  ตั๋วเครื่องบิน

  โรงแรมที่พัก

  โปรแกรมทัวร์

  รถบริการ

  อาหารเช้า

  อาหารกลางวันและเย็น

  ไกด์คนไทย

  ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ

  *บางสถานที่

  หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

  *ตามข้อตกลง

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

  ความยืดหยุ่นของโปรแกรม

  จำนวนผู้เดินทาง

  10 ท่านขึ้นไป
  2 ท่านขึ้นไป
  หมายเหตุ *ไกด์รัสเซียบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวจะให้บริการในสถานที่สำคัญที่ถูกกำหนดโดยทางการรัสเซีย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยผู้นำเที่ยวคนไทยจะอำนวยความสะดวก ในการแปลเป็นภาษาไทยให้กับผู้เดินทาง ทั้งนี้ผู้นำเที่ยวคนไทยจะเป็นผู้ดูแลหลักตลอดการเดินทางในรัสเซีย
  *หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยสำหรับกรุ๊ปทัวร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 10 ท่านหรือตามที่ตกลงกับคณะก่อนเดินทาง โดยบริษัทฯ จะจัดหาผู้ดูแลคณะรอรับคณะที่ปลายทางและดูแลตลอดการเดินทางทดแทน
 • จุดเด่นและจุดด้อยของกรุ๊ปส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์?

  บริการของอูดาชี ได้จัดสรรออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์และทัวร์แบบกรุ๊ปส่วนตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างในส่วนของจำนวนผู้เดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง

  • บริการแบบกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
  • บริการแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป  เดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเองเพื่อพบกับผู้นำเที่ยวคนไทยที่สนามบินปลายทาง

  รายละเอียด

  Group Tour

  Private Tour

  เลือกวันเดินทางได้

  อิสระในการท่องเที่ยว

  เหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุ

  ที่ปรึกษาส่วนตัวระหว่างเดินทาง

  ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ

  *บางสถานที่

  ผู้ดูแลคณะคนไทยประจำรัสเซีย

  หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

  *ตามข้อตกลง

  กำหนดค่าบริการได้

  อาหารสำหรับทัวร์

  รวมค่าทิป

  หมายเหตุ
  *ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวให้บริการในสถานที่สำคัญซึ่งกำหนดให้มีไกด์รัสเซียบรรยาย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์หลุมหลบภัยใต้ดิน เป็นต้น โดยไกด์คนไทยจะเป็นผู้แปลให้กับผู้เดินทางอีกครั้งหนึ่ง
  *หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยสำหรับกรุ๊ปทัวร์ กรณีเดินทางไม่เกิน 10 ท่านหรือตามที่ตกลงกับคณะก่อนเดินทาง โดยบริษัทฯ จะจัดหาผู้ดูแลคณะรอรับคณะที่ปลายทางและดูแลตลอดการเดินทางทดแทน
 • กรณีเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะพบผู้ดูแลคณะคนไทยประจำรัสเซียได้ที่ไหน ติดต่อกันอย่างไร?

  ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยตนเองจากประเทศไทยเพื่อพบผู้ดูแลคณะคนไทยประจำรัสเซียที่ปลายทางโดยบริษัทฯได้จัดเตรียมข้อมูลผู้นำเที่ยวให้กับคณะก่อนเดินทาง รวมถึง Internet 4G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้เมื่อถึงปลายทางทันที เพื่อติดต่อและประสานงานกับผู้ดูแลคณะคนไทยประจำรัสเซียและบริษัทฯ ได้อย่างไร้กังวล

  จุดนัดพบของคณะเมื่อถึงสนามบินปลายทาง

  หลังจากเดินทางถึงสนามบินปลายทาง ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง และรอรับกระเป๋าสัมภาระ และออกมาด้านนอกโดยผ่านช่องเขียว จากนั้นผู้ดูแลคณะคนไทยประจำรัสเซียจะรอรับท่านบริเวณประตูทางออก และนำท่านไปยังรถบริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม

 • การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย?

  บริษัท อูดาชี จำกัด มีบริการ Internet 4G ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัวทุกท่าน

  ดังนั้นผู้เดินทางจะได้รับซิมการ์ดรัสเซียแบบอินเตอร์เน็ตไม่จำกัดและโทรฟรีภายในประเทศ 200 นาที  ท่านละ 1 อัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อใช้ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย 

 • การให้ทิป?

  • การให้ทิปถือเป็นวัฒนธรรมและมารยาทที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย โดยจะต้องให้ทิปแก่พนักงานที่ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ทิปไกด์ 3 USD/วัน/ท่าน, ทิปคนขับ 2 USD/วัน/ท่าน และทิปร้านอาหาร 10% ของค่าอาหาร
  • ทุกรายการทัวร์ของบริษัทฯ ได้รวมทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วแล้ว ผู้เดินทางสามารถให้ทิปเพิ่มเติมบริการต่างๆได้ในกรณีที่มีความพึงพอใจอย่างมาก
  หมายเหตุ การเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ ค่าบริการทัวร์ของท่าน ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถให้ทิปเจ้าหน้าที่ตามความพึงพอใจของท่านตามความเหมาะสม
 • ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก่อนไปรัสเซีย?

  • การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปเที่ยวรัสเซีย ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มีอาณาเขตกว้างใหญ่การเข้าชมโดยรอบอาจต้องใช้เวลานานจนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้
   โดยง่ายจึงควรพักผ่อนให้เพืยงพอก่อนเดินทาง
  • สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางเพื่อเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

  นอกจากนี้บริการต่างๆในรัสเซีย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้ว แต่ด้วยวัฒนธรรม และข้อจำกัดของชาวรัสเซีย ทำให้การบริการต่างๆล่าช้าหรือสร้างความรำคาญใจให้กับท่านในบางครั้ง

 • ทำไมต้องไปรัสเซีย?

  ประเทศรัสเซียมีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก และยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งยังมีความเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นไป ของประชาคมโลกในหลายยุคหลายสมัย ซึ่งทำให้ผู้คนต่างตั้งคำถามว่ารัสเซียที่แท้จริงเป็นอย่างไร และนี่คือเหตุผลที่นักท่องเที่ยวต่างสนใจรัสเซียและต้องการพิสูจน์และสัมผัสรัสเซียสักครั้งหนึ่ง และอูดาชีพร้อมที่จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำทุกท่านไขทุกปริศนาของอดีตม่านเหล็กแห่งนี้

 • ความน่าสนใจของรัสเซีย คืออะไร?

  เอกลักษณ์ความรัสเซียเป็นสิ่งที่คุณจะไม่สามารถสัมผัสได้จากที่อื่นใด หากคุณเป็นผู้ที่หลงไหลการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจคงจะสามารถคาดเดากลิ่นอายและสัมผัสของจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไปถึงได้ ปลายทางนั้นคงจะมีวัฒนธรรมคล้ายยุโรป งดงามแบบเอเชีย หรือแปลกใหม่อย่างอเมริกา แต่เมื่อลองหลับตาจินตนาการถึงความเป็นรัสเซีย น่าแปลกใจที่ว่านักเดินทางส่วนใหญ่พบแต่ความว่างเปล่า

  Russia is Russia รัสเซีย… คือรัสเซีย

  ประเทศนี้ไม่เหมือนที่อื่นใด คุณจะมั่นใจได้ว่ากลิ่นอายของความเป็นรัสเซียจะแตกต่างและแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยรู้จัก นับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณย่างเท้าเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ความผสมผสานคืออัตลักษณ์ที่ต้อนรับการเดินมาเยือน สัมผัสแห่งความแตกต่างที่คุณไม่สามารถเพียงแค่หลับตาแล้วจินตนาการออกได้ ไม่มีทางที่จะรู้จักประเทศรัสเซียได้อย่างแท้จริง นอกเสียจากจะไปเยือนรัสเซียด้วยตัวเอง

 • ชาวรัสเซียมีนิสัยอย่างไร?

  ชาวรัสเซียเมื่อรู้จักแบบผิวเผิน อาจดูมีลักษณะนิสัยดุดัน ไม่เป็นมิตร และรักสันโดษ แต่แท้จริงแล้วเมื่อสนิทสนมมากขึ้น จะเห็นว่าชาวรัสเซียมีน้ำใจ รักพวกพ้อง และชอบแบ่งปัน อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์และประเทศของตนเป็นอย่างยิ่ง

 • มิจฉาชีพที่พบบ่อยในรัสเซีย?

  มิจฉาชีพมักแฝงตัวอยู่ทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะนักล้วงกระเป๋าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งมักจะทำงานเป็นกลุ่ม และแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องระมัดระวังสัมภาระและของมีค่าของด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆที่สูญหายของท่านได้

 • แลกเงินรูเบิลที่ไหนดี?

  ท่านสามารถแลกเงินรูเบิลได้จากธนาคารทั่วไป หรือร้านรับแลกเงินในประเทศไทย

  หากไม่มีสกุลเงินรูเบิลให้แลก ท่านสามารถแลกสกุลดอลล่าร์หรือยูโรเพื่อนำไปแลกรูเบิลที่ประเทศรัสเซียได้ โดยมีเงื่อนไขว่าธนบัตรจะต้องมีสภาพใหม่ ไม่มีรอยเย็บหรือขาด และไม่มีตราปั้ม ทั้งนี้ก่อนแลกเงินกรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องเพราะเงินรูเบิลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 • ชาวรัสเซียพูดภาษาอังกฤษหรือไม่?

  ชาวรัสเซียส่วนใหญ่มีค่านิยมเรียนภาษาต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน แต่ไม่นิยมเรียนภาษาอังกฤษ

  เนื่องจากประเทศรัสเซียนั้นเป็นมหาอำนาจเก่าของโลก ซึ่งเป็นขั้วอำนาจฝ่ายตรงข้ามกับตะวันตกอย่างอเมริกาและอังกฤษ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวรัสเซียไม่นิยมเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นอุปสรรคทางด้านภาษาจึงมักสร้างปัญหาการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวรัสเซีย

 • บริการแบบรัสเซียเป็นอย่างไร?

  ก่อนเดินทางไปรัสเซียผู้เดินทางจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศรัสเซียปกครองโดยระบอบสังคมนิยมยาวนานกว่า 70 ปี วิถีชีวิตของชาวรัสเซียจึงมีพื้นฐานมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งไม่มีธุรกิจบริการภายในประเทศมาก่อน

  • ธุรกิจและงานบริการจึงเป็นเรื่องใหม่ของชาวรัสเซียแตกต่างจากประเทศไทยที่ธุรกิจบริการเติบโตและดีที่สุดในโลก ดังนั้น การบริการต่างๆในรัสเซียจึงมีความล่าช้า ไม่ได้มาตราฐาน เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล
  • วัฒนธรรมการให้บริการของชาวรัสเซีย จำเป็นต้องทิปการให้บริการเป็นผลตอบแทนในทุกงานบริการ อาทิ พนักงานยกกระเป๋า พนักงานขับรถ ไกด์นำเที่ยว และร้านอาหาร
 • เงื่อนไขการบริการระหว่างการท่องเที่ยวในรัสเซียของอูดาชี

  การบริการจะต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

  โดยชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเดินทาง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของท่านก่อนการเดินทาง อาทิ กำหนดการท่องเที่ยว หากรายการไม่อยู่ในเงื่อนไขหรือต้องการให้บริการเกินเวลาของบริษัทฯ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเป็นจริง

 • ข้อจำกัดของการเข้าชมสถานที่สำคัญในรัสเซีย?

  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดรายการการเข้าชม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและอากาศ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิได้แจ้งท่านล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวสถานที่นั้นๆ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนทดแทนได้ แต่จะจัดหาโปรแกรมทดแทนตามความเหมาะสม แต่หากมีการล่าช้าของการเดินทางหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นผลทำให้ทำไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้น

 • ตรวจคนเข้าเมืองรัสเซีย น่ากลัวหรือไม่

  ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรัสเซียส่วนใหญ่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มากนัก ดังนั้นการผ่านจุดตรวจแต่ละครั้ง แนะนำให้ท่านเตรียมพาสปอร์ตโดยถอดซองใส่ทุกประเภทออกเนื่องจากจะต้องแสกนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันบุคคล เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามถึงไฟล์ทบินเพื่อระบุลงในเอกสาร

  หมายเหตุ เอกสารสำคัญสำหรับผ่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ ตารางการท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทางบริษัทฯ ได้เตรียมให้และมอบให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อเข้าเมืองได้

 • ความมั่นคงและความปลอดภัยในรัสเซีย

  แม้ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย มักจะมีข่าวที่ไม่ดีและโจมตีประเทศรัสเซีย อาทิ ด้าน ความมั่นคง ด้านการทหารและสงคราม แต่ทั้งนี้ภายในประเทศของรัสเซีย สถานการณ์ยังคงปกติและสงบ รวมถึงมีอัตราการก่อการร้ายที่ต่ำกว่าฝั่งตะวันตก เนื่องจากไม่มีนโยบายรับผู้ลี้ภัยหรืออพยพจากต่างประเทศ รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เคร่งครัดทุกจุดสาธารณะที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก อาทิ สนามบิน รถใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 • สถานทูตไทยในมอสโก

  Royal Thai Embassy

  Ul. Bolshaya Spasskaya 9, Moscow 129090 Russia

  Metro Sucharevskaya (สายสีส้ม)

  โทร. +7495 608-0856
  Email: thaimow@mfa.go.th
  (สอบถามด้านกงสุล กด 129 หลังจากได้ยินสัญญาณตอบรับ)
  แฟกซ์: +7 (495) 690 – 9659
  หมายเลขฉุกเฉิน: +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕

 • สถานกงศุลกิติมศักดิ์ประจำเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  Royal Thai Honorary Consulate-General in St. Petersburg

  Russia, 199004, St. Petersburg, 9, Bolshoy Prospect, V. O.
  Honorary Consul-General: Mr. Yuri Valentinovich Kovalchug
  Tel: +7 (812) 325-62-71
  Fax: +7 (812) 325-63-13