FAQ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Q อูดาชี คืออะไร

“อูดาชี” เริ่มต้นจากความหลงไหลและแรงบันดาลใจในการเดินทาง
ค้นหาความเก่าแก่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจน
ค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้มีเสน่ห์อันลึกลับที่ชวนให้หลงไหล

 

“อูดาชี” ก่อตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก ความเข้าใจ
“อูดาชี” จึงพร้อมเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปริศนาและทลายมายาคติทุกประการเพื่อเข้าถึงความเป็นรัสเซียอย่างแท้จริง

Qความน่าเชื่อของอูดาชี

ลูกค้าสามารถมั่นใจในการเดินทางกับบริษัท อูดาชี จำกัด ได้อย่างไร้กังวลเนื่องจากบริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

 • กระพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที่ 0105556028914
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/07277
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 เลขที่ 0105556028914
 • เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ https://udachi.co.th/about-us/
Qบริษัท อูดาชี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

บริษัท อูดาชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวประเทศรัสเซียอย่างลึกซึ้งด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียมานานกว่า 10 ปีตั้งแต่เรียนจนทำงานในปัจจุบัน และยังรวบรวมบุคคลากรผู้มีความสามารถเกี่ยวกับรัสเซียรอบด้าน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เดินทางไปรัสเซียแบบเจาะลึก ซึ่งมีบริการทั้งในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัว รวมถึงออกแบบการเดินทางในรูปแบบที่คุณกำหนดได้เอง

Q บริการการท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัวแตกต่างกันอย่างไร?

บริการของอูดาชี ได้จัดสรรออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์และทัวร์แบบกรุ๊ปส่วนตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างในส่วนของจำนวนผู้เดินทางและรายละเอียดในการเดินทาง

 

 • บริการแบบกรุ๊ปทัวร์ จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 • บริการแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป  เดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเองเพื่อพบกับผู้นำเที่ยวคนไทยที่สนามบินปลายทาง

 

รายละเอียด GROUP TOUR PRIVATE TOUR
ตั๋วเครื่องบิน
โรงแรมที่พัก
โปรแกรมทัวร์
รถบริการ
อาหารเช้า
อาหารกลางวันและเย็น
ไกด์คนไทย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ (บางสถานที่)
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ความยืดหยุ่นของโปรแกรม
จำนวนผู้เดินทาง 10 - 25 4 - 10

 

หมายเหตุ ไกด์รัสเซียบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวจะให้บริการในสถานที่สำคัญที่ถูกกำหนดโดยทางการรัสเซีย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยผู้นำเที่ยวคนไทยจะอำนวยความสะดวกในการแปลเป็นภาษาไทยให้กับผู้เดินทาง ทั้งนี้ผู้นำเที่ยวคนไทยจะเป็นผู้ดูแลหลักตลอดการเดินทางในรัสเซีย
Q จุดเด่นและจุดด้อยของกรุ๊ปส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์?
รายละเอียด GROUP TOUR PRIVATE TOUR
เลือกวันเดินทางได้
อิสระในการท่องเที่ยว
เหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุ
ที่ปรึกษาส่วนตัวระหว่างเดินทาง
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ (บางสถานที่)
ไกด์คนไทย
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
กำหนดค่าบริการได้
อาหารสำหรับทัวร์
รวมค่าทิป

 

หมายเหตุ ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวให้บริการในสถานที่สำคัญซึ่งกำหนดให้มีไกด์รัสเซียบรรยาย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์หลุมหลบภัยใต้ดิน เป็นต้น โดยไกด์คนไทยจะเป็นผู้แปลให้กับผู้เดินทางอีกครั้งหนึ่ง
Q กรณีเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะพบไกด์ได้ที่ไหน ติดต่อกันอย่างไร?

กรณีเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยตนเองจากประเทศไทยเพื่อพบผู้นำเที่ยวที่ปลายทาง

 

โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมข้อมูลผู้นำเที่ยวให้กับคณะก่อนเดินทาง รวมถึง Pocket wifi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อติดต่อกับปลายทางเมื่อถึงจุดหมาย หรือสามารถติดต่อกับมาที่บริษัทฯ เพื่อประสานงานให้กับคณะอย่างไร้กังวล

 

หลังจากเดินทางถึงสนามบิน

 

ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง และรอรับกระเป๋า ผู้นำเที่ยวจะรอรับท่านบริเวณประตูทางออก และนำท่านไปยังรถบริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม

Q การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย?

บริษัท อูดาชี จำกัด เป็นตัวแทนผู้ให้บริการเช่า Pocket wifi รัสเซียในประเทศไทย

 

ดังนั้นผู้เดินทางจะได้รับเครื่อง Pocket wifi ห้องพักละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย โดยรับและคืนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Pocket wifi ฟรี

 

จากบริษัทฯ ทางคณะจำเป็นต้องชำระค่ามัดจำบริการเครื่องละ 2,000 บาทกับเจ้าหน้าที่ผู้ส่งคณะด้วยเงินสดหรือชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีบริษัท ณ วันเดินทาง
หลังจากคืนเครื่องให้กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับค่ามัดจำเครื่องคืนภายใน 3-5 วันทำการ

Q วีซ่าและรีจิสเตอร์?
 • นักท่องเที่ยวไทยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) จึงสามารถเข้าประเทศรัสเซียได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยจะต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ในส่วนของรีจิสเตอร์ทางโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการการลงทะเบียนเข้าพักของผู้เดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

หมายเหตุ ห้ามทำเอกสารใบตรวจคนเข้าเมืองหายเด็ดขาด

Q ชำระเงินอย่างไร?

การชำระเงินให้กับบริษัทฯ สามารถชำระผ่านธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ

Q การให้ทิป?
 • การให้ทิปถือเป็นวัฒนธรรมและมารยาทที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย โดยจะต้องให้ทิปแก่พนักงานที่ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ทิปไกด์ 3 USD/วัน/ท่าน, ทิปคนขับ 2 USD/วัน/ท่าน และทิปร้านอาหาร 10% ของค่าอาหาร
 • ในกรณีที่เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ของที่ได้รวมทิปสำหรับไกด์แล้ว ผู้เดินทางสามารถให้ทิปเพิ่มเติมบริการต่างๆได้ในกรณีที่มีความพึงพอใจอย่างมาก

 

หมายเหตุ การเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ ค่าบริการทัวร์ของท่าน ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถให้ทิปเจ้าหน้าที่ตามความพึงพอใจของท่านตามความเหมาะสม

Q ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก่อนไปรัสเซีย?
 • การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปเที่ยวรัสเซีย ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ การเข้าชมโดยรอบอาจต้องใช้เวลานาน จนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้โดยง่าย
 • สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางเพื่อเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

 

นอกจากนี้บริการต่างๆในรัสเซีย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้ว แต่ด้วยวัฒนธรรมและข้อจำกัดของชาวรัสเซีย ทำให้การบริการต่างๆ ล่าช้าหรือสร้างความรำคาญใจให้กับท่านในบางครั้ง

Q ทำไมต้องไปรัสเซีย?

ประเทศรัสเซียมีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก

 

และยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งยังมีความเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของประชาคมโลกในหลายยุคหลายสมัย ซึ่งทำให้ผู้คนต่างตั้งคำถามว่ารัสเซียที่แท้จริงเป็นอย่างไร และนี่คือเหตุผลที่นักท่องเที่ยวต่างสนใจรัสเซียและต้องการพิสูจน์และสัมผัสรัสเซียสักครั้งหนึ่ง และอูดาชีพร้อมที่จะเป็นกุญปจดอกสำคัญที่จะนำทุกท่านไขทุกปริศนาของอดีตม่านเหล็กแห่งนี้

Q ความน่าสนใจของรัสเซีย คืออะไร?

เอกลักษณ์ความรัสเซียเป็นสิ่งที่คุณจะไม่สามารถสัมผัสได้จากที่อื่นใด หากคุณเป็นผู้ที่หลงไหลการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจคงจะสามารถคาดเดากลิ่นอายและสัมผัสของจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไปถึงได้ ปลายทางนั้นคงจะมีวัฒนธรรมคล้ายยุโรป งดงามแบบเอเชีย หรือแปลกใหม่อย่างอเมริกา แต่เมื่อลองหลับตาจินตนาการถึงความเป็นรัสเซีย น่าแปลกใจที่ว่านักเดินทางส่วนใหญ่พบแต่ความว่างเปล่า

 

Russia is Russia รัสเซีย... คือรัสเซีย

 

ประเทศนี้ไม่เหมือนที่อื่นใด คุณจะมั่นใจได้ว่ากลิ่นอายของความเป็นรัสเซียจะแตกต่างและแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยรู้จัก นับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณย่างเท้าเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ความผสมผสานคืออัตลักษณ์ที่ต้อนรับการเดินมาเยือน สัมผัสแห่งความแตกต่างที่คุณไม่สามารถเพียงแค่หลับตาแล้วจินตนาการออกได้ ไม่มีทางที่จะรู้จักประเทศรัสเซียได้อย่างแท้จริง นอกเสียจากจะไปเยือนรัสเซียด้วยตัวเอง

Q ชาวรัสเซียมีนิสัยอย่างไร?

ชาวรัสเซียเมื่อรู้จักแบบผิวเผิน อาจดูมีลักษณะนิสัยดุดัน ไม่เป็นมิตร และรักสันโดษ แต่แท้จริงแล้วเมื่อสนิทสนมมากขึ้น จะเห็นว่าชาวรัสเซียมีน้ำใจ รักพวกพ้อง และชอบแบ่งปัน อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์และประเทศของตนเป็นอย่างยิ่ง

Q มิจฉาชีพที่พบบ่อยในรัสเซีย?

มิจฉาชีพมักแฝงตัวอยู่ทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะนักล้วงกระเป๋าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งมักจะทำงานเป็นกลุ่ม และแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องระมัดระวังสัมภาระและของมีค่าของด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆที่สูญหายของท่านได้

Q แลกเงินรูเบิลที่ไหนดี?

ท่านสามารถแลกเงินรูเบิลได้จากธนาคารทั่วไป หรือร้านรับแลกเงินในประเทศไทย

 

หากไม่มีสกุลเงินรูเบิลให้แลก ท่านสามารถแลกสกุลดอลล่าร์หรือยูโรเพื่อนำไปแลกรูเบิลที่ประเทศรัสเซียได้ โดยมีเงื่อนไขว่าธนบัตรจะต้องมีสภาพใหม่ ไม่มีรอยเย็บหรือขาด และไม่มีตราปั้ม ทั้งนี้ก่อนแลกเงินกรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องเพราะเงินรูเบิลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Q ชาวรัสเซียพูดภาษาอังกฤษหรือไม่?

ชาวรัสเซียส่วนใหญ่มีค่านิยมเรียนภาษาต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน แต่ไม่นิยมเรียนภาษาอังกฤษ

 

เนื่องจากประเทศรัสเซียนั้นเป็นมหาอำนาจเก่าของโลก ซึ่งเป็นขั้วอำนาจฝ่ายตรงข้ามกับตะวันตกอย่างอเมริกาและอังกฤษ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวรัสเซียไม่นิยมเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นอุปสรรคทางด้านภาษาจึงมักสร้างปัญหาการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวรัสเซีย

Q บริการแบบรัสเซียเป็นอย่างไร?

ก่อนเดินทางไปรัสเซียผู้เดินทางจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศรัสเซียปกครองโดยระบอบสังคมนิยมยาวนานกว่า 70 ปี วิถีชีวิตของชาวรัสเซียจึงมีพื้นฐานมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งไม่มีธุรกิจบริการภายในประเทศมาก่อน

 

 • ธุรกิจและงานบริการจึงเป็นเรื่องใหม่ของชาวรัสเซียแตกต่างจากประเทศไทยที่ธุรกิจบริการเติบโตและดีที่สุดในโลก ดังนั้น การบริการต่างๆในรัสเซียจึงมีความล่าช้า ไม่ได้มาตราฐาน เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล
 • วัฒนธรรมการให้บริการของชาวรัสเซีย จำเป็นต้องทิปการให้บริการเป็นผลตอบแทนในทุกงานบริการ อาทิ พนักงานยกกระเป๋า พนักงานขับรถ ไกด์นำเที่ยว และร้านอาหาร
Qเงื่อนไขการบริการระหว่างการท่องเที่ยวในรัสเซียของอูดาชี

การบริการจะต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

 

โดยชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเดินทาง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของท่านก่อนการเดินทาง อาทิ กำหนดการท่องเที่ยว หากรายการไม่อยู่ในเงื่อนไขหรือต้องการให้บริการเกินเวลาของบริษัทฯ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเป็นจริง

Q ข้อจำกัดของการเข้าชมสถานที่สำคัญในรัสเซีย?

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดรายการการเข้าชม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและอากาศ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิได้แจ้งท่านล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวสถานที่นั้นๆ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนทดแทนได้ แต่จะจัดหาโปรแกรมทดแทนตามความเหมาะสม แต่หากมีการล่าช้าของการเดินทางหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นผลทำให้ทำไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้น

Qตรวจคนเข้าเมืองรัสเซีย น่ากลัวหรือไม่

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรัสเซียส่วนใหญ่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มากนัก ดังนั้นการผ่านจุดตรวจแต่ละครั้ง แนะนำให้ท่านเตรียมพาสปอร์ตโดยถอดซองใส่ทุกประเภทออกเนื่องจากจะต้องแสกนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันบุคคล เจ้าหน้าที่อาจจะสอบถามถึงไฟล์ทบินเพื่อระบุลงในเอกสาร

หมายเหตุ เอกสารสำคัญสำหรับผ่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ ตารางการท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทางบริษัทฯ ได้เตรียมให้และมอบให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อเข้าเมืองได้

Qความมั่นคงและความปลอดภัยในรัสเซีย

แม้ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย มักจะมีข่าวที่ไม่ดีและโจมตีประเทศรัสเซีย อาทิ ด้าน ความมั่นคง ด้านการทหารและสงคราม แต่ทั้งนี้ภายในประเทศของรัสเซีย สถานการณ์ยังคงปกติและสงบ รวมถึงมีอัตราการก่อการร้ายที่ต่ำกว่าฝั่งตะวันตก เนื่องจากไม่มีนโยบายรับผู้ลี้ภัยหรืออพยพจากต่างประเทศ รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เคร่งครัดทุกจุดสาธารณะที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก อาทิ สนามบิน รถใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

Qสถานทูตไทยในมอสโก

Royal Thai Embassy

 

Ul. Bolshaya Spasskaya 9, Moscow 129090 Russia

 

Metro Sucharevskaya (สายสีส้ม)

 

โทร. +7495 608-0856
Email: thaimow@mfa.go.th
(สอบถามด้านกงสุล กด 129 หลังจากได้ยินสัญญาณตอบรับ)
แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659
หมายเลขฉุกเฉิน: +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕

Qสถานกงศุลกิติมศักดิ์ประจำเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Royal Thai Honorary Consulate-General in St. Petersburg

Russia, 199004, St. Petersburg, 9, Bolshoy Prospect, V. O.

Honorary Consul-General: Mr. Yuri Valentinovich Kovalchug
Tel: +7 (812) 325-62-71
Fax: +7 (812) 325-63-13

Subscribe to Newsletter

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากเรา