Enter your keyword

Baikal Skazka 6D5N

Baikal Skazka

ตำนานแห่งทะเลสาบไบคาล
ราชันย์แห่งน้ำแข็งคริสตัลบริสุทธิ์

อีร์คุตสก์
เกาะอัลโฮน

สายการบินS7

ช่วงเวลาการเดินทาง

วันเดินทาง: 30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2564

ราคา: 89,900 บาท

สำรองที่นั่ง
ตารางการเดินทางฉบับ PDF
วิทยากรพิเศษ

อ.แตง ปัญจพร

ดร.ตอง ชูวงศ์

อ.ใบชา

เฟิร์น อลิสา

เกล้า สิรินภา

 • What's hot!

Worth to see!

Snowmobile เหนือทะเลสาบไบคาล / นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ / พิพิธภัณฑ์ไบคาล / เกาะอัลโฮน / หมู่บ้านคูร์ชี / ถ้ำบูร์ฮาน / แหลมฮาโบย / ทะเลสาบบับเบิ้ล / หน้าผาสามพี่น้อง / ผาชามานก้า / เส้นทางน้ำแข็ง / ชมเมืองอีร์คุตสก์

Worth to join!

 • สมาชิก 12 ท่าน
ทุกกรุ๊ปยืนยันการเดินทางที่ 8 ท่านพร้อมวิทยากรพิเศษ
รายละเอียด

วันที่ 1

กรุงเทพฯ : อีร์คุตสก์

 • กรุงเทพฯ – อีร์คุตสก์  (S7)

เย็น

Marriott Irkutsk หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

อีร์คุตสก์ : ลิสเวียนก้า

 • Snowmobile เหนือทะเลสาบไบคาล
 • นั่งลากเลื่อนฮัสกี้
 • พิพิธภัณฑ์ไบคาล

เช้า / กลางวัน / เย็น

Marriott Irkutsk หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

อีร์คุตสก์ : เกาะอัลโฮน

 • เกาะอัลโฮน
 • หมู่บ้านคูร์ชี
 • ถ้ำบูร์ฮาน

เช้า / กลางวัน / เย็น

Melodia Olkhona หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เกาะอัลโฮน

 • แหลมฮาโบย
 • ทะเลสาบบับเบิ้ล
 • หน้าผาสามพี่น้อง
 • ผาชามานก้า

เช้า / กลางวัน / เย็น

Melodia Olkhona หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เกาะอัลโฮน : อีร์คุตสก์

 • เส้นทางน้ำแข็ง
 • ชมเมืองอีร์คุตสก์

เช้า / กลางวัน / เย็น

Marriott Irkutsk หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

อีร์คุตสก์ : กรุงเทพฯ

 • อีร์คุตสก์- กรุงเทพฯ  (S7)

เช้า / กลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง
Udachilicious