Enter your keyword

Booking

Booking

ขั้นตอนการจองทัวร์

1. จองโดยกรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์
พร้อมแนบพาสปอร์ต

2. รอรับเอกสารแจ้งค่าใช้จ่าย
จากบริษัทภายใน 2 วัน

3. ชำระเงินภายใน 3 วัน พร้อมแนบ
เอกสารการโอนให้กับบริษัท

ข้อมูลการจอง (Booking information)

ชื่อ (Name)
Field is required!
Field is required!
สกุล (Surname)
Field is required!
Field is required!
เบอร์ติดต่อ (Telephone No.)
Field is required!
Field is required!
อีเมล (Email)
Field is required!
Field is required!
ที่อยู่ (Address)
Field is required!
Field is required!

ข้อมูลทัวร์ (Tour information)

 • - เลือกรายการทัวร์ที่สนใจ -
 • Velikaya Russiya 8D6N
 • Baikal Skazka 6D5N
 • Severnaya Aurora 9D7N
 • Büyük Türkiye10D8N
 • Okros Georgia 9D8N
 • DiDi Georgia 7D6N
 • Sveiki Baltic 9D8N
 • Evrazia Türkiye&Georgia 11D10N
 • Khanate Kazakhstan 8D6N
- เลือกรายการทัวร์ที่สนใจ -
Field is required!
Field is required!
รายการทัวร์อื่นๆ ระบุ
Field is required!
Field is required!
บริการวางแผนการท่องเที่ยว (Trip Planner)
Field is required!
Field is required!
ออกเดินทางวันที่ (Date of departure)
Field is required!
Field is required!

ข้อมูลผู้เดินทาง (Personal information)

จำนวนผู้เดินทาง

-
+
Field is required!
Field is required!

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง (ตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด)

ภาษาไทย

 • คำนำหน้า (Title)
 • นาย
 • นาง
 • นางสาว
 • เด็กชาย
 • เด็กหญิง
คำนำหน้า (Title)
Field is required!
Field is required!
ชื่อ (Name)
Field is required!
Field is required!
สกุล (Surname)
Field is required!
Field is required!

ภาษาอังกฤษ

 • คำนำหน้า (Title)
 • Mr.
 • Mrs.
 • Miss
 • Master
คำนำหน้า (Title)
Field is required!
Field is required!
ชื่อ (Name)
Field is required!
Field is required!
สกุล (Surname)
Field is required!
Field is required!
หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)
Field is required!
Field is required!
วันเกิด (Date of birth)
Field is required!
Field is required!
วันที่หมดอายุ (Date of expiry)
Field is required!
Field is required!

ที่พัก (Accommodation)

Field is required!
Field is required!
ระบุชื่อผู้ที่พักห้องร่วมกัน
Field is required!
Field is required!

อาหารที่แพ้และ/หรือไม่รับประทาน (Food Allergies)

Field is required!
Field is required!
อื่นๆ ระบุ
Field is required!
Field is required!
ความประสงค์กรณีพิเศษ (Special Request) (ระบุ)
Field is required!
Field is required!
โรคประจำตัว (Medical Problem (ระบุ)
Field is required!
Field is required!

อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) พาสปอร์ต

Upload ไฟล์ภาพ (2 MB)
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาท (หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดของรายการ) พร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังการจอง และจะได้รับเอกสารยืนยันการจองและใบรับเงินจากทางบริษัทฯ (ใบเสร็จรับเงินจะได้รับเมื่อชำระเงินส่วนที่เหลือครบแล้ว)
 • ชำระค่าเดินทางส่วนที่เหลือ พร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัทฯ 30 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางจองบริการแต่ไม่ชำระค่าบริการตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินมัดจำ 100%
 • เมื่อผู้เดินทางชำระค่าบริการส่วนแรก ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและขอคืนเงิน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-60 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด *ยกเว้นในกรณีที่มีค่ามัดจำกับทางสายการบิน โรงแรมที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30-44 วัน ทางบริษัทฯ หักค่ามัดจำ 100% (40,000 บาท หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละรายการ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ 100%
 • ยกเลิกการเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มระยะเวลาการยกเลิก 30 วัน จากเงื่อนไขการยกเลิกปกติ
 • ในกรณียกเลิกการเดินทางช่วงเวลาใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการประเภท Non-Refund ทุกประเภท
 • การถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าเมือง

 • ประเทศรัสเซียมีการงดเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวไทย 30 วัน
 • ประเทศตุรกีมีการงดเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวไทย 30 วัน
 • ประเทศจอร์เจียมีการงดเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวไทย 365 วัน
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป


เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม

การเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์

 • การเดินทางกรุ๊ปทัวร์จำเป็นต้องมีสมาชิก 8 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้บริการตามมาตรฐานอูดาชีพร้อมเดินทางกับหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
  • 6-7 ท่าน เก็บค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 15% ของราคาทัวร์
  • 4-5 ท่าน เก็บค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 25% ของราคาทัวร์
  • 1-3 ท่าน เก็บค่าบริการเท่ากับ 4 ท่าน
 • กรณีสมาชิกไม่ครบ 8 ท่าน แต่ผู้เดินทางส่วนที่เหลือยืนยันการเดินทาง สามารถเดินทางตามราคาและเงื่อนไขของกรุ๊ปส่วนตัว
 • เพื่อความสะดวกสบายของผู้เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการรูปแบบกรุ๊ปทัวร์แก่เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี และผู้ที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการในรูปแบบกรุ๊ปส่วนตัวทดแทน
 • หากโรงแรมมีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเท่ากับพักเดี่ยว โดยจะบริการเป็นเตียงเสริมรวมอาหารเช้าหรืออัปเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับระเบียบและรูปแบบห้องพักแต่ละโรงแรม
 • ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

การเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว

 • การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัวประเภท Comfort และ Luxe ผู้เดินทางจะเดินทางด้วยตนเองจากประเทศไทยโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แต่จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกส่งคณะ ณ สนามบินสุวรรณภูมิเพื่ออธิบายรายละเอียดการเดินทางและการผ่านเข้าเมืองอย่างละเอียด
 • กรณีการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและรถบริการจะรอรับผู้เดินทาง ณ ทางออก หลังจากผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
 • กำหนดเวลาการให้บริการนำเที่ยวจะยึดถือตามรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งและมอบเอกสารแก่ท่านก่อนเดินทางหากเกินเวลาที่กำหนด อันเกิดจากผู้เดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าบริการล่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 5,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง

 • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถโอนตั๋วโดยสารให้กับบุคคลที่สามทุกกรณ์

ขอบเขตการรับผิดชอบต่อความเสียหาย

 • โปรดทราบว่าบริการบางรายการ อันได้แก่ ผู้ให้บริการเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ เป็นการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า โดยผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์หรือผู้ดูแลคณะและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงโรงแรมและยานพาหนะ รวมถึงบริการอื่นๆ อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมืองการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือ รถไฟ พาหนะท้องถิ่น โรคระบาด และการถูกปฎิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ
 • เมื่อท่านดำเนินการจองและชำระค่าบริการ ย่อมแสดงถึงการยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงินล่วงหน้า และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจองและชำระค่าบริการ อย่างไรก็ตามงบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการและไม่เข้าใช้บริการของท่าน
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทางโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 • บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการจัดการเดินทางท่องเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พักอาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ หรือบริการอื่นๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมืองการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การเดินเรือ รถไฟ พาหนะท้องถิ่น โรคระบาด และการถูกปฎิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน โรงแรมที่พัก หรือบริการต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ เนื่องจากบริษัทฯ ชำระเงินให้กับตัวแทนในประเทศและต่างประเทศล่วงหน้า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • เมื่อชำระค่ามัดจำแล้ว ไม่สามารถจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯไม่สามารถทำสัญญาใดๆกับลูกค้าได้โดยปราศจากสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตราประทับและลายมือชื่อกรรมการบริษัท อูดาชี จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ ให้บริการเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้ายและอื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องหรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หัวหน้าทัวร์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่น ๆ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ
 • หากท่านไม่ใช้บริการใดๆในระหว่างการท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณียกเลิกการเดินทางในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์ขณะที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้วโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา ท่านจำเป็นชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของท่านเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เดินทางท่านอื่นเป็นจำนวน 30% ของราคาทัวร์


การกำหนดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบไปด้วย
  • วันสงกรานต์ 6-20 เมษายน
  • วันแรงงานและวันฉัตรมงคล 1-10 พฤษภาคม
  • วันเข้าพรรษา 5-10 กรกฎาคม (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28-30 กรกฎาคม
  • วันแม่ 8-14 สิงหาคม
  • วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตและวันปิยมหาราช 13-25 ตุลาคม
  • วันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญ 1-10 ธันวาคม
  • วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ 25 ธันวาคม - 10 มกราคม
 • เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและเงื่อนไขโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
 • เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์จำเป็นแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเพิ่ม 30 วัน จากเงื่อนไขการยกเลิกปกติ

ข้อควรระวัง

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทางในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวจากเหตุร้ายต่างๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทางและทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้าและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์และท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจอย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลางและต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าทัวร์ โรงแรม หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เพื่อสามารถติดต่อได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติมเพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม

ย่อรายละเอียด

Field is required!
Field is required!