Enter your keyword

Booking

Booking

ขั้นตอนการจองทัวร์

1. จองโดยกรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์
พร้อมแนบพาสปอร์ต

2. รอรับเอกสารแจ้งค่าใช้จ่าย
จากบริษัทภายใน 2 วัน

3. ชำระเงินภายใน 3 วัน พร้อมแนบ
เอกสารการโอนให้กับบริษัท

ข้อมูลการจอง (Booking information)

ข้อมูลทัวร์ (Tour information)

 • - เลือกรายการทัวร์ที่สนใจ -
 • Udachnaya Russiya 5D3N
 • Moya Russiya 6D4N
 • Dorogaya Russiya 7D5N
 • Veselaya Russiya 8D6N
 • Kolzevaya Russiya 10D8N
 • Baikal Skazka 6D5N
 • Zimnaya Russiya 7D5N
 • Beloya Arktika 7D5N
 • Severnaya Aurora 9D7N
 • Gamajoba Georgia 9D7N
 • Turkish Delights 8D6N

ข้อมูลผู้เดินทาง (Personal information)

จำนวนผู้เดินทาง

-
+

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง (ตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด)

ภาษาไทย

 • คำนำหน้า (Title)
 • นาย
 • นาง
 • นางสาว
 • เด็กชาย
 • เด็กหญิง

ภาษาอังกฤษ

 • คำนำหน้า (Title)
 • Mr.
 • Mrs.
 • Miss
 • Master

ที่พัก (Accommodation)

อาหารที่แพ้และ/หรือไม่รับประทาน (Food Allergies)

อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) พาสปอร์ต

Upload ไฟล์ภาพ (2 MB)
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาท (หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดของรายการ) พร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังการจอง
 • ชำระค่าเดินทางส่วนที่เหลือ พร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัทฯ 30 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางจองแต่ไม่ชำระค่าบริการ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • เมื่อผู้เดินทางชำระค่าบริการส่วนแรก ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มีค่ามัดจำกับทางสายการบินหรือโรงแรมที่พักไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • ในกรณียกเลิกการเดินทางช่วงเวลาใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการประเภท Non-Refund

วีซ่า

 • ประเทศรัสเซียมีการงดเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวไทย
 • หนังสือเดินทางผู้เดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ บริษัทฯ กรณีเกิดความผิดพลาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทฯชดใช้ให้ตามจริงที่ได้รับจากตัวแทนในต่างประเทศ
 • บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดการเดินทางท่องเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พักอาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมืองการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบินการเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฎิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พัก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ เนื่องจากบริษัทฯชำระเงินให้กับตัวแทนต่างประเทศล่วงหน้า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • เมื่อชำระค่ามัดจำแล้ว ไม่สามารถจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯไม่สามารถทำสัญญาใดๆกับลูกค้าได้โดยปราศจากสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตราประทับและลายมือชื่อกรรมการบริษัท อูดาชี จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่น ๆ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง
 • บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรุ๊ปส่วนตัว

 • การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว (Private tour) ลูกค้าจะเดินทางด้วยตนเองจากประเทศไทย โดยไม่มีผู้นำคณะจากประเทศไทยเดินทางไปกับท่าน
 • กรณีการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว(Private tour) เจ้าหน้าที่ไทยพาเที่ยว และรถบริการมีกำหนดเวลา การปฏิบัติงานตามตารางการเดินทาง หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะคิดค่าบริการล่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทางในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ โรงแรม หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เพื่อสามารถติดต่อได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม

ย่อรายละเอียด