Enter your keyword

Course

Course

Курс
รู้หรือไม่….ภาษารัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาสหประชาชาติและนอกจากประเทศรัสเซียแล้ว ยังมีประเทศในเครือรัฐอิสระที่ใช้ภาษารัสเซีย มาเรียนรู้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงกับเทคนิคการสอนโดยผู้ชำนาญการภาษารัสเซียโดยตรงจากรัสเซีย มาเรียนรัสเซีย มาเป็นเพื่อนกับเรา ภาษารัสเซียจะสร้างโอกาสดีๆให้กับคุณเหมือนกับพวกเรา….УДАЧИ!
คอร์สภาษารัสเซียสำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตร ชั่วโมง ค่าบริการ/กลุ่ม
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนพื้นฐาน 20 16,000
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนระดับกลาง 20 20,000
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนระดับสูง 20 24,000
ภาษารัสเซียฟัง-พูดพื้นฐาน 20 16,000
ภาษารัสเซียฟัง-พูดระดับกลาง 20 20,000
ภาษารัสเซียฟัง-พูดระดับสูง 20 24,000

คอร์สภาษารัสเซียสำหรับบุคคลทั่วไป

ทำความรู้จักกับภาษารัสเซียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
หมายเหตุ
  • ราคาไม่รวมค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กลุ่มละไม่เกิน 5 ท่าน
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนระดับพื้นฐาน

ทำความรู้จักกับตัวอักษรรัสเซียและการออกเสียง ผสมคำ จนสามารถอ่านและเขียนคำหรือประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันได้
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนระดับกลาง

มีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ระดับกลาง เช่น การกต่างๆ ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ อ่านและเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น ประโยคความซ้อน/ความรวม สามารถอ่านข้อความ ประกาศ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้เข้าใจได้
ภาษารัสเซียอ่าน-เขียนระดับสูง

เข้าใจถึงโครงสร้างทั้งหมดของภาษารัสเซีย จนสามารถอ่านและเขียนแต่งประโยคที่มีความซับซ้อนและยากมากขึ้น สามารถใช้รูปประโยคที่มีความซับซ้อนและสามารถอ่านหนังสือเรียนและหนังสือพิมพ์ได้อย่างเข้าใจ
ภาษารัสเซียฟัง-พูดระดับพื้นฐาน

สามารถสื่อสารและเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยๆ
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การทำความรู้จัก
ภาษารัสเซียฟัง-พูดระดับกลาง

เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบในบทสนทนาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การพบเเพทย์ หรือสอบถามข้อมูล รวมถึงการประโยคอธิบายแบบง่ายๆ
ภาษารัสเซียฟัง-พูดระดับสูง

สื่อสารภาษารัสเซียได้ในระดับสูง โดยนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น ล่ามทางภาษา
ผลงานของเรา (Наши работы)
  • หลักสูตรภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานซีพีออลล์
  • หลักสูตรภาษารัสเซียเพื่อการบริการสำหรับสยามนิรมิต
  • ภาษารัสเซียสำหรับคนบุคคลทั่วไปแบบส่วนตัว
  • ภาษารัสเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศน์

No Comments

Post a Comment