Enter your keyword

พิเศษ! เฉพาะกรุ๊ปธันวาคม ลดสุงสุด 5,000 บาท

พิเศษ! เฉพาะกรุ๊ปธันวาคม ลดสุงสุด 5,000 บาท

เงื่อนไข

– คูปองเงินสดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดใช้การชำระค่าบริการทัวร์แบบกรุ๊ปของบริษัท อูดาชี จำกัด
– คูปองนี้ใช้ลดสำหรับการจองกรุ๊ปทัวร์เดือนธันวาคม
– คูปองส่วนลดเงินสดนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนคูปองส่วนลด การยกเลิกคูปองส่วนลด หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
– หมดอายุ 4 กันยายน 2561