Enter your keyword

The Worthy & Wealthy 23D22N

The Worthy & Wealthy
23D22N

มอสโก

สายการบิน
แอโรฟลอต

ช่วงเวลาการเดินทาง

สมาชิก: 1-10 ท่าน

วันเดินทาง: พฤษภาคม – ธันวาคม 64

ราคาเริ่มต้น:  119,000 บาท 

สำรองที่นั่ง
ตารางการเดินทางฉบับ PDF
ค่าบริการ
VACCation plan

วันที่ 1

เดินทางไปรัสเซีย

 • ออกเดินทางจากประเทศไทย
 • เดินทางถึงมอสโก
 • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • ไกด์รัสเซียอำนวยความสะดวก

เช็คอินสัมภาระและพักผ่อน (ที่พักระดับ 4 ดาวในเครือMarriott/ Radison/IHGgroup/Accor group)

วันที่ 2

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ไกด์อำนวยความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์
 • เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

หากไม่มีอาการข้างเคียงจากการสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถทำกิจกรรมนอกที่พักได้ปกติ อาทิ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว

วันที่ 4-19

ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • เช็คเอาท์สัมภาระ
 • เดินทางไปยังที่พักริมทะเลสาบชานเมืองมอสโก (Mistral hotel and spa หรือเทียบเท่า 4 ดาว)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

*พักที่เดิมวันที่ 4-19 ที่พักพร้อมอาหารเช้า ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น

วันที่ 20

ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • เช็คเอาท์สัมภาระ
 • เดินทางไปยังที่พักกลางกรุงมอสโก
 • ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักระดับ 4 ดาวในเครือ Marriott/ Radison/IHG group/ Accor group

วันที่ 21

ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ไกด์อำนวยความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์
 • เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 23

เดินทางกลับประเทศไทย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 • ไกด์อำนวยความสะดวกเดินทางไปยังสนามบิน
 • เดินทางกลับประเทศไทย

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอโรฟลอตชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพ-มอสโก
 • ค่าที่พัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • ค่าไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ  ตามรายการ
 • รถรับ-ส่งตามรายการ
 • ค่าตรวจสุขภาพตามรายการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์ตามรายการ
 • ค่าใบรับรองทางการแพทย์ตามรายการ
 • ตรวจโควิด-19 ตามรายการ
 • จดหมายเชิญประเภทสุขภาพ
 • บริการเลขาส่วนตัว 24 ชม.(ออนไลน์)
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

ค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำวีซ่า
 • ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) จากไทย
 • ใบรับรองตรวจผลโควิด-19 แบบ RT-PCR จากไทย
 • การตรวจโควิด-19 จากไทย
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าอาหารกลางวัน-เย็น
 • ค่ากักตัวตามคำสั่งรัฐในประเทศไทย
 • ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษเพิ่มเติมจากรายการ
 • ค่าที่พักไกด์ตลอดรายการ
 • ค่าท่องเที่ยวเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อท่าน
 • วันเดินทางอาจจะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวันเดินทาง
 • กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการระบาดของโรค
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแบบกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น
Udachilicious