Enter your keyword

Tags: หลุมศพเลนิน(Lenin Mausoleum)

City Recommended

City Recommended

มอสโคว์ (Moscow)
มอสโคว์หรือมาสควาตามภาษารัสเซีย เมืองหลวงของรัสเซีย ก่อตั้งโดยกษัตริย์ผู้รอบรู้ “ยูริ โดลการูกี้” ในศตวรรษที่ 12 เมืองมีความทันสมัยและความเก่าแก่ของศิลปะ นอกจากนั้นที่นี่คือเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลก