Blog » Udachi Stories » ไขข้อข้องใจ ในการศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย

ไขข้อข้องใจ ในการศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย

  Posted by adminปัจจุบันมีคนสนใจเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้นทุกปี แอดมินเห็นว่าสำหรับน้องๆ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของสถาบันที่เปิดสอนภาษารัสเซีย อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อที่จะทราบถึงข้อมูล วิธีการ และขั้นตอนเบื้องต้นในการศึกษาต่อที่รัสเซีย ด้วยเหตุนี้ จึงขอนำเสนอคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่นั่น ซึ่งเป็นคำถามที่มักถามเข้ามาทางเพจบ่อยๆ หรือเป็นที่สนใจของคนทั่วไป มาให้น้องๆ ที่สนใจไปเรียนได้ทราบกัน คำถามตอบส่วนหนึ่งมาจากคำถามตอบของกระทรวงศึกษาธิการรัสเซีย และส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ตรงของแอดมินเองในฐานะที่เคยเป็นศิษย์เก่าฯ ที่นั่น เนื่องจากคำถามมีมากมาย จึงขออนุญาตเลือกตอบและขอทะยอยตอบให้เป็นตอนๆ หากใครสนใจศึกษาต่อ อย่าลืมเข้ามาติดตามอ่านได้จากเพจนี้นะคะ

คำถามที่ 1 ถ้าอยากไปเรียนต่อรัสเซียจะสามารถไปเรียนได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ปัจจุบันนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อรัสเซีย สามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ทุนส่วนตัว และ การขอทุนจากรัฐบาล หากสนใจเดินทางไปศึกษาต่อรัสเซียและอยากแบ่งเบาภาระของทางบ้าน น้องๆ นักศึกษาสามารถขอทุนได้จากหลากหลายช่องทาง เช่น ทุนจากรัฐบาลไทย ( เช่น กพ.) หรือ ทุนโดยตรงจากทางรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาทั้งที่มีความรู้และไม่มีความรู้ภาษารัสเซียมาก่อน โดยทุนของรัฐบาลไทย(กพ.)และทุนรัฐบาลรัสเซียมีความแตกต่างกันอยู่ ทุนรัฐบาลไทยเป็นทุนที่มีข้อผู้มัดให้ต้องกลับมาทำงานใช้ทุนที่ประเทศไทย เพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นักศึกษาที่เดินทางไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆ ก็ตามที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยนี้จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนทุกเดือนตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ส่วนทุนรัฐบาลรัสเซีย เป็นทุนให้เปล่า หมายความว่า เป็นทุนที่สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองประเทศ นักเรียนที่เรียนจบกลับมา ไม่มีข้อบังคับหรือจำเป็นต้องใช้ทุน ในขณะเดียวกัน นักศึกษาที่เดินทางไปเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง ได้แก่ ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้สอยส่วนตัวระหว่างการศึกษาต่อที่นั่น ทางรัฐบาลจะสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่าเทอม และให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือต่อเดือนบ้างแต่ในจำนวนไม่มากนัก รวมถึงการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุน เช่น ส่งคนไปรับที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่เดินทางไปเรียนโดยทุนรัฐบาลรัสเซีย จะต้องมีเงินสำรองของตนเองในการเดินทางและอาศัยอยู่ที่นั่นส่วนหนึ่ง หากสนใจทุน ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้จากเวปของสำนักงาน กพ. หรือติดตามข้อมูลจากเวปไซต์ของสถานทูตรัสเซีย ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางผู้ให้ทุนกำหนด

คำถามที่ 2 ถ้าขอทุนรัฐบาลรัสเซีย จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

ทุนที่ทางรัฐบาลรัสเซียให้นั้น จะให้ทุนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปี 2013 ที่ผ่านมา รัฐบาลรัสเซียเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาไทยรวมกันทั้งสิ้น 30 ทุน ทั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษารัสเซีย แต่จำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีพอเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียหรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้วจะต้องได้รับการเรียนปรับภาษาเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรจริ

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้ขอทุนจะต้องมีคือ
1. ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
2. อายุไม่เกิน 25 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี
3. อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ยังมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองแพทย์การตรวจเชื้อเอดส์ ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างจำเป็นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย และต้องทำการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล จึงจะถึงว่าเอกสารสมบูรณ์ เอกสารที่ใช้ในการสมัครขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา น้องที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้จากเวปไซต์ของทางสถานทูต ระยะเวลาในการเปิดให้ทุนอยู่ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี

คำถามที่ 3 หากไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อนจะไปเรียนได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน หากเดินทางไปศึกษาต่อในรัสเซียครั้งแรก จะต้องทำการเรียนปรับภาษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะทำการแยกกลุ่มตามระดับความรู้ทางภาษารัสเซีย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียน ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่รู้เรื่อง เพราะจะมีเวลาให้ทำการฝึกฝนทักษะทางภาษาเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และภาษาก่อนการเรียนในสาขาจริงของตน

คำถามที่ 4 คณะเตรียมความพร้อม คืออะไร และสอนเกี่ยวกับอะไร

คณะเตรียมความพร้อม คือ โปรแกรมการศึกษาพิเศษที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา (7-10 เดือน) ในคณะเตรียมความพร้อมนักศึกษาจะได้เรียนภาษารัสเซียและหลักสูตรพิเศษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่นักเรียนแต่ละคนจะเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไป (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ธรณีวิทยา, ประวัติศาสตร์และวรรณคดี) หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมแล้วจะมีการสอบ ในกรณีที่สอบผ่าน นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะเตรียมความพร้อมซึ่งนับเป็นใบอนุญาตให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในรัสเซีย โดยไม่จำเป็นต้องมีการสอบเข้า แต่ถ้านักศึกษาเลือกการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส (เฉพาะสาขาทางการแพทย์) นักศึกษาเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนในคณะเตรียมความพร้อม นักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ได้เลย การศึกษาในคณะเตรียมความพร้อมจะเริ่มเปิดการศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี กลุ่มนักศึกษาในคลาสมีตั้งแต่ 6-15 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละคณะ

คำถามที่ 5 ในคณะเตรียมภาษาเรียนยากไม๊

โปรแกรมการเรียนการสอนในชั้นเตรียมภาษามีระดับความยากในขั้นปกติทั่วๆ ไป นักเรียนที่เข้าเรียนทุกครั้ง ฝึกฝนและทำการบ้านส่งอาจารย์ปกติแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าการเรียนในระดับนี้ยาก ขณะเดียวกัน หากนักเรียนคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะจบการศึกษาจากคณะเตรียมภาษา ก็สามารถที่จะลงเรียนซ้ำในคณะเตรียมภาษาในมหาลัยเดิมที่เรียนอยู่ หรือเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นในปีการศึกษาถัดไป อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเสียค่าลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งด้วย

เรียนต่อรัสเซีย

เรียนต่อรัสเซีย

ข้อมูลและภาพ: say hi russiaPosted in Udachi Stories